Do cáp quang việt nam lại bị đứt nên đường truyền bị chậm các bạn thông cảm!!!
Do cáp quang việt nam lại bị đứt nên đường truyền bị chậm các bạn thông cảm!!!